Τεχνικά δεδομένα της εγκατάστασής σας

* Προσέξτε ότι για κάθε στοιχειοσειρά απαιτούνται το πλήθος πλαισίων και ο προσανατολισμός.